Coaching on accounting and financial policies and establishing a network between six women's association in Municipality of Shterpce.Trajnimi per politika të kontabilitetit dhe financave dhe vendosja e një rrjeti ndermjet gjashtë shoqatave të grave në Komunën e Shtërpcës.
Ky aktivitet u mundesua permes projektit 'Strong Women of Shterpce"i cili financohet nga Canadian Funds (CFLI) permes Kosovo Civil Society Foundation (KCSF).


Arbëria III, p.n. Prishtinë 10000

+377 (0)45 266 267, +386 (0)49 555 451

info@k-w4w.org