Projekat: ’Zaštitite svoje pravo’

Projektni zadatak

za

Poziv za aplikaciju za podršku*

1. Uvod

Ovaj poziv za prijavu otvoren je za ekonomsku podršku žena koje su pokrenule postupak za ostvarivanje svog prava na imovinu i nasleđivanje. Biće 15 žena koje će moći da koriste ovu ne-novčanu podršku, što znači podršku u vidu opreme, alata, poljoprivrednog materijala ili druge robe za koju žene smatraju da je važna za ekonomsko blagostanje njihove dece njima i njihovoj porodici.

Ova aktivnost se odvija u okviru projekta „Stand for HER property“ čiji je cilj podizanje svesti žena, dece i mladih o njihovim imovinskim pravima i podsticanje žena da uživaju ovo pravo.

*Podrška ovde će biti nemonetarna, što znači podrška u obliku opreme, alata, poljoprivrednog materijala (seme, sadnice, sistem za navodnjavanje, ograde, delove za staklenike itd.) ili druge robe.

2. Informacije u vezi projekata i Kosova – Women 4 Women

Ovaj projekat realizuje Kosovo - Women 4 Women u okviru programa za angažovanje na ravnopravnosti - E4E, a finansira ga Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje Advokatska obuka i resursni centar (ATRC). U početku, ovaj projekat ima za cilj da upozna žene sa zakonom i njihovim pravima zagarantovanim zakonom, Nacionalnom strategijom o imovinskim pravima i pravnim načinima kojih se to pravo mora poštovati. Projekat takođe ima za cilj da ujedini žene u borbi protiv tradicionalnih običaja / zakona suprotstavljajući se raspravama između žena i njihove dece u otvorenim debatama, raspravljajući o pojedinačnim idejama i stavovima i steknući nova znanja. Osnažujući deo projekta je podsticanje i motivisanje žena da ostvare svoje pravo na imovinu, koje je osmišljeno tako da ih podrži raznim koristima koje podstiču njihov ekonomski razvoj, kao i omogućavajući im da pružaju besplatnu pravnu pomoć za one kojima je potrebna.

Kosovo - Women 4 Women imaju misiju da podržavaju najugroženije žene na Kosovu da zarade i uštede novac, poboljšaju zdravlje i dobrobit, utiču na donošenje odluka u porodici i zajednici i stvaraju podršku / društvene mreže. Korišćenjem veština, znanja i pristupom raznim resursima, žene će moći da stvore trajne promene za sebe, porodicu i zajednicu.

3. Poziv za aplikaciju za podršku

3.1. Svrha poziva

Svrha ovog poziva je da ohrabri žene i podrži ih ako zahtijevaju ostvarivanje njihovog prava na vlasništvo i nasljedstvo. Na kraju ove aktivnosti očekujemo da će osnažiti žene koje imaju socijalnu i ekonomsku sigurnost jer poseduju imovinu i imaju podršku i podstiču ekonomski razvoj.

3.2. Ko može da aplicira?

Ovaj poziv je otvoren za žene sa celog Kosova koje pokreću postupak za vraćanje nepokretne imovine u svoje ime ili u suvlasništvu, što znači postupke koji se odnose na traženje i ostvarivanje prava na nasledstvo ili njihovo pravo na zajedničko vlasništvo, uključujući zajedničku bračnu imovinu.

Sve žene od novembra 2019. godine, koje su započele bilo kakav postupak registracije nepokretne imovine u svoje ime, ispunjavaju uslove za apliciranje za ovu podršku u ne- monetarnom obliku.

3.3. Kriteri za aplikaciju i selekciju

Maksimalni iznos aplikacije za podršku na koji se može podneti zahtev treba da bude oko 500 € (po tačnoj vrednosti od 550 USD, zavisno od kursa). Ako je vrednost potrebne podrške veća od ovog iznosa, aplikacija se razmatra ako supruga su-finansira ostatak. U slučaju su-finansiranja - žene će imati pravo da se uključe u proces nabavke i izbor proizvoda.

Dole navedeni kriterijumi moraju se kumulativno ispunjavati, što znači da nijedan kriterijum ne može biti ispunjen, ali u slučaju velikog broja prijava za isti period, prednost će imati žene koje žive u ne povoljnijim uslovima, na teško ekonomskom stanju.

Kriteri su:

  • Da imate registrovanu imovinu ili zajdnicku imovinu od novembra 2019 godine i dalje i da predstavljate dokaze o nepokretnoj imovini na svoje ime, ILI da ste pokrenuli neki postupak registracije imovine ili suvlasništva u vase ime od novembra 2019 i nadalje i da predtsvljate dokaze o tome;
  • Da predstavljate dokaze da ste stanovnici Kosova stariji od 18 godina – licnu kartu ili drugo;
  • Da se popuni obrazac za aplikaciju na linku predstavljenom dole i sva polja u njemu. Posebnu pažnju treba posvetiti opisu ideje i potrebi za podršku;
  • Da se ne aplicira vise od 1 put.

Pri odabiru korisnika na ovaj poziv primenivat će se „prva prijava i zadovoljava kriterije - prve pogodnosti“. Ukoliko postigne prijava za prvih 15 žena koje ispunjavaju kriteriume, poziv će se zatvoriti. To takođe znači podržati maksimalno 15 korisnika u gornjoj vrednosti.

Nakon što se prijave žena odobre, vanjski stručnjak će im takođe pružiti podršku u pripremi jednostavnog poslovnog plana za njenu porodicu koji će im pomoći da finaliziraju aplikaciju i plan podrške. Podrška se neće primati u obliku gotovine (i zato je naglašena nenovčana), već u obliku različitih davanja koja same žene traže i u vezi sa svojom ekonomskom aktivnošću.

3.4. Apliciranje

Sve zainteresovane strane treba da popune obrazac za prijavu/aplikaciju – klikom na vezu https://ee.humanitarianresponse.info/::oUJeeVmq. Prateće dokaze moraju biti priloženi kao fotografije na kraju obrasca za prijavu/apliciranja online i uputstva za to su u obrascu.

Aplikacije/obrasci koji su nepotpuni i nakon zatvaranja poziva neće se razmatrati.


Arbëria III, p.n. Prishtinë 10000

+377 (0)45 266 267, +386 (0)49 555 451

info@k-w4w.org